INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

jak napisac wniosek o przejecie nieruchomosci

Jak napisać wniosek o przejęcie nieruchomości?

 

postępowaniu egzekucyjnym wierzyciel poprzez osobę komornika może prowadzić egzekucję ze wszystkich części majątku dłużnika tj. ruchomości takich jak samochód, sprzęt rtv i agd oraz nieruchomości np. dom, działka budowlana. Szczególnie ten drugi sposób wydaje dość skuteczną metodą na zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Z jednej, bowiem strony nieruchomość stanowi zawsze stabilną wartość a z drugiej nie może zostać „ukryta” przez dłużnika jak ma to miejsce w przypadku np. cenniejszych ruchomości.

Egzekucja z nieruchomości prowadzi do sporządzenia operatu szacunkowego przez biegłego i przeprowadzenia pierwszej licytacji. Jeżeli dana nieruchomość nie znajdzie nabywców to odbywa się druga licytacji. Jeśli również wtedy nikt nie będzie nią zainteresowany zachodzi możliwość jej przejęcia przez wierzyciela. Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wnioseko przejęcie nieruchomości. Oprócz tego zamieszczamy stosowne wskazówki, jaki taki wniosek złożyć i co się z tym wiąże.

Komentarz do „Wniosek o przejęcie nieruchomości”

Podstawą prawną do przejęcia nieruchomości przez wierzyciela jest art. 984 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 1.Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. Jeżeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, stosuje się art. 982 z wynikającą z niniejszego przepisu zmianą, co do ceny przejęcia. W wypadku, gdy osoby określone w art. 982 nie skorzystają z prawa przejęcia nieruchomości rolnej, prawo to przysługuje także wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu.

§ 2.Wniosek o przejęcie nieruchomości wierzyciel powinien złożyć sądowi w ciągu tygodnia po licytacji, składając jednocześnie rękojmię, chyba, że ustawa go od niej zwalnia.

§ 3.Jeżeli kilku wierzycieli składa wniosek o przejęcie, pierwszeństwo przysługuje temu, kto zaofiarował cenę wyższą, a przy równych cenach - temu, czyja należność jest większa.

 

1. Do jakiego sądu złożyć wniosek o przejęcie nieruchomości?

Wniosek składamy do sądu właściwego ze względu na miejsce położenie nieruchomości w stosunku, do której prowadzona jest egzekucja komornicza.

 

2. Ile to kosztuje?

Od wniosku uiszczamy opłatę w wysokości 100 zł (art. 72 pkt. 4 Ustawy o kosztach w sprawach cywilnych)

 

3. Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia po licytacji.

Wskazówka. Wniosek może być złożony na piśmie lub ustnie do protokołu (podstawa prawna art.. 760 KPC)

 

4. Ile wynosi rękojmia?

Wysokość rękojmi jest równa jednej dziesiątej części sumy oszacowania (na podstawie art. 962 KPC)

Uwaga. Brak złożenia rękojmi jest traktowany jako brak formalny i jeżeli będzie miał miejsce to sąd wezwie do jego uzupełnienia.

 

5. Kiedy rękojmia nie jest wymagana?

Nie składa rękojmi wierzyciel, jeśli wartość przysługującego mu i ujawnionego w opisie i oszacowaniu prawa (operacie) nie jest niższa od wysokości rękojmi i jeśli do tej wysokości znajduje ona pokrycie w cenie wywołania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystającymi z pierwszeństwa przed jego prawem.

 

6. Za jaką cenę wierzyciel może przejąć nieruchomość?

Nie może to być cena niższa niż 2/3 sumy oszacowania (wysokość sumy oszacowania znajdziemy w operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego sądowego).

 

7. Kto może przejąć nieruchomość?

- wierzyciel egzekwujący
- wierzyciel hipoteczny (dlatego też wierzyciel zawsze powinien zabezpieczyć swoje prawa poprzez wpis na hipotece dłużnika)
- współwłaściciel

 

8. Co się dzieje w sytuacji, kiedy kilku wierzycieli chce przejąć nieruchomość?

W takich okolicznościach pierwszeństwo ma ten, który zaofiarował cenę wyższą. Jeśli wszyscy wierzyciele proponują cenę równo wówczas pierwszeństwo ma ten, którego należność jest większa.

 

9. Jaki jest skutek tego, że żaden wierzyciel nie zdecyduje się na przejęcie nieruchomości?

Wówczas postępowanie egzekucyjne podlega umorzeniu. Natomiast nowa egzekucja może być prowadzona z tej nieruchomości dopiero po upływie 6 miesięcy od daty drugiej licytacji.

 

10. Czy opłaca się wierzycielowi przejąć na własność nieruchomość dłużnika?

Na tak postawione pytanie powinien każdy wierzyciel odpowiedzieć sobie sam. Jest rzeczą znamienną, że dochodzimy do sytuacji, w której nikt nie zdecydował się na kupno nieruchomości, której cena wywoławcza podczas drugiej licytacji była obniżona do wysokości dwóch trzecich sumy oszacowania.

Wszystko ma swoją przyczynę, być może nieruchomość jest nieatrakcyjna, znajduje się w niekorzystnej lokalizacja, nie ma właściwego dostępu do drogi, posiada „nieciekawe” sąsiedztwo lub ciążą na niej ograniczone prawa rzeczowe (np. służebność mieszkania).

Z drugiej jednak strony każda nieruchomość to pewnego rodzaju lokata kapitału i niekiedy lepiej jest mieć prawo własności nieruchomości (nawet tej słabo atrakcyjnej) niż samo postanowienie o bezskutecznej egzekucji.

Tagi
komornik wzór wniosek o przejęcie nieruchomości wniosek postępowanie komornicze egzekucja postępowanie egzekucyjne
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.