INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak napisać wniosek o umorzenie mandatu

 

Jak napisać wniosek o umorzenie mandatu?

Nikt z nas nie lubi dostawać mandatów. Nagła konieczność uszczuplenia domowego budżetu nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń życiowych. Wobec całego zagadnienia narosło wiele nieporozumień, które mam nadzieję rozwieje poniższy praktyczny poradnik. Dodatkowo przykładowy "wniosek o umorzenie mandatu "znajdziesz po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania.

 

W pierwszej kolejności musimy rozróżnić instytucję uchylenia mandatu od umorzenia mandatu.

 

1. Uchylenie mandatu karnego

Warunki, na jakich mandat karny może być uchylony określa art. 101§1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia mówi on, że „Prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym, jako wykroczenie albo na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat, albo, gdy ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia wykroczenia z przyczyn, o których mowa w art. 15–17 Kodeksu wykroczeń” (tj. obrona konieczna, stan wyższej konieczności, niemożność rozpoznania znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem ze względu na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub zakłócenie czynności psychicznych.

 

Uchylenie następuje na wniosek ukaranego/jego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego.

Termin- na złożenie wniosku mamy 7 dni licząc od daty uprawomocnienia się mandatu (tzn. od jego przyjęcia lub zapłacenia).

 

2. Kto decyduje o uchyleniu?

W sprawie uchylenia prawomocnego mandatu karnego właściwym jest sąd, w którego obszarze działania została nałożona grzywna.

 

3. Umorzenie mandatu karnego

Opisana wyżej konstrukcja to raczej margines, jeżeli chodzi o orzekane mandaty karne i pomyłki/niedopatrzenia z tym związane. Dużo częściej zdarzają się mandaty, w których sprawca ukończył 17 lat, popełniony czyn jest czynem zabronionym i nie występują dodatkowe kontratypy (tzn. okoliczności wyłączające bezprawność popełnionego czynu np. obrona konieczna). Jednak nawet wtedy nie stoimy na przegranej pozycji np. otrzymując mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości.

 

4. Do kogo możemy złożyć wniosek o umorzenie mandatu?

- Jeżeli mandat wystawiła Policja lub Inspekcja Transportu Drogowego to organem właściwym jest Wojewoda, na terenie województwa gdzie sprawuje swoją funkcję, doszło do nałożenia mandatu (pismo adresujemy do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego).

- Jeżeli mandat został nałożony przez Straż Miejską lub Straż Gminną to organem władnym jest wójt/burmistrz/prezydent miasta (pismo adresujemy do właściwej jednostki samorządu terytorialnego).

 

5. O co morzemy wnosić?

- umorzenie mandatu w całości

- umorzenie mandatu w części

- odroczenie płatności mandatu do konkretnego dnia

- rozłożenie kwoty mandatu na raty

 

6. Czy wniosek jest płatny?

Tak. Od wniosku pobierana jest opłata w wysokości 10 zł (brak uiszczenia opłaty uniemożliwia jego rozpatrzenie)

 

7. Jak uzasadnić wniosek o umorzenie mandatu?

- stan majątkowy (opisujemy nasze dochody, ponoszone wydatki w gospodarstwie domowym i koszty utrzymania)

- wiek, (jeżeli posiadamy np. status studenta to warto to podnieść, jako, że osoba ucząca się (zwłaszcza na studiach dziennych) nie ma większych możliwości zarobkowania)

- informacje o zatrudnieniu (np. jesteśmy osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku)

-zdrowie (np. chorujemy na cukrzycę i co miesiąc musimy dokonywać zakupu potrzebnych lekarstw)

 

8. Ile czasu trwa rozpatrzenie naszego wniosku?

Co do zasady urzędnicy mają 30 dni na rozpatrzenie złożonego przez nas wniosku. W skomplikowanych przypadkach okres ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy.

 

9. Czy przysługuje mi odwołanie w razie nieumorzenia mandatu?

Tak. Mamy na to 14 dni od daty doręczenia nam decyzji. Organem właściwym jest:

- Minister finansów, jeśli decyzję wydał wojewoda

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w pozostałych przypadkach


10. Jakie dokumenty powinienem załączyć?

Przede wszystkim wszystkie te, które uzasadniają nasze stanowisku.

W pierwszej kolejności powinna to być kopia mandatu karnego, który otrzymaliśmy a oprócz tego:

- dokumenty potwierdzające wysokość osiąganego dochodu (np. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia za pracę za okres ostatnich 3 miesięcy)

- dokumenty potwierdzające stałe obciążenia dochodów (np. z tytułu opłat za wynajmowane mieszkanie, opłat za korzystanie z mediów itd.)

- dokumenty potwierdzające status osoby bezrobotnej (jeżeli takowy posiadamy)

- aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni razem z kopią legitymacji szkolnej albo studenckiej, (jeżeli posiadamy status ucznia lub studenta)

 

Uwaga. Opisywany wniosek możemy złożyć również w postaci elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Tagi
wniosek wzór umorzenie policja wniosek o umorzenie mandatu mandat
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.