INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania

 

Jak napisać wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Starożytni mawiali, że błądzić jest rzeczą ludzką (łac. Errare humanum est- Seneka Starszy). Najgorzej jest jednak dla człowieka trwać w błędzie. Dlatego też jest zrozumiałym, że również w naszym życiu mogą się przydarzyć takie sytuacje, w których nasza działania nie będą do końca przemyślane i rozsądne a oprócz tego naruszą obowiązujące prawo.

W takich okolicznościach możemy być narażeni na skutki swoich czynów w postaci postępowania karnego i ewentualnej kary. Możemy tego uniknąć poprzez wniosek o warunkowe umorzenie postępowania. Po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania znajduje się przykładowy wzór. Prócz tego zamieściliśmy praktyczny poradnik, który z pewnością ułatwi Ci jego przygotowanie i złożenie.

Komentarz do „Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania”

 

1. Gdzie składamy wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Wniosek składamy do sądu, który prowadzi naszą sprawę.

 

2. Elementy uzasadnienia

Zawartość treści uzasadnienia i użyte przez nas argumenty zdecydują ostatecznie o decyzji sądu.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli zostaną spełnione przesłanki z art. 66 Kodeksu Karnego tj.:
- wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne,
- okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,
- postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Należy podkreślić, że warunkowe umorzenie postępowania nie jest skazaniem ani uwolnieniem od skazania i kary. Jest to środek karny, który łączy się z poddaniem sprawcy próbie (okres próby może on wynieść od 1 roku do 3 lat).

społeczna szkodliwość czynu- składają się na nią przede wszystkim: rodzaj i charakter naruszonego dobra (np. jest znacząca różnica pomiędzy naruszeniem wolności seksualnej a kradzieżą mienia o wartości 300 zł), rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody, waga naruszonych przez sprawcę obowiązków, motywacja sprawcy (np. kradzież pieniędzy w celu zakupu napojów alkoholowych nie będzie z pewnością przemawiała na korzyść sprawcy).

okoliczności popełnienia czynu- znaczącym w tej kwestii jest to, że przyznaliśmy się do winy, opisaliśmy przebieg zdarzenia, nie utrudnialiśmy postępowania przygotowawczego i wyraziliśmy skruchę.

niekaralność sprawcy- w tym przypadku nie może być uznany za niekaranego sprawca, któremu darowano karę za przestępstwo umyślne na podstawie amnestii lub w trybie łaski albo, wobec którego nie zatarto skazania. Warunkiem uznania karalności jest prawomocność skazania. Kwestia wykonania kary nie ma tutaj większego znaczenia.

przeproszenie pokrzywdzonego i naprawienie szkody- jeżeli na skutek naszych działań została pokrzywdzona inna osoba to fakt, że doszliśmy z nią do porozumienia i naprawiliśmy szkodę jeszcze przed orzeczeniem sądu bez wątpienia wpływa pozytywnie na naszą korzyść.

 

3. Zakończenie

Wniosek podpisujemy, wskazujemy i dołączamy ewentualne załączniki (np. oświadczenie osoby pokrzywdzonej o zawartej ugodzie i naprawieniu szkody)

 

4. Dodatkowe informacje związane z warunkowym umorzeniem postępowania

- sąd obligatoryjnie orzeka obowiązek naprawienia szkody/zadośćuczynienia lub nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego
- sąd może orzec m.in. dozór kuratora, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów do lat 2
- sąd może zobowiązać sprawcę do m.in.: powstrzymywania się od nadużywania alkoholu lub używania środków odurzających, powstrzymywania się od kontaktowania z pokrzywdzonym

Kiedy sąd wznowi warunkowo umorzone postępowanie? (reguluje to artykuł 68 KK)

- sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany

Sąd może wznowić postępowanie kiedy:
- sprawca w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności, gdy popełnił inne (niż umyślne, za które został prawomocnie skazany) przestępstwo
- jeśli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku bądź orzeczonego środka karnego lub nie wykonuje zawartego z pokrzywdzonym porozumienia
- jeśli sprawca po wydaniu orzeczenia, ale przed jego uprawomocnieniem, rażąco narusza porządek prawny, szczególnie, kiedy w tym czasie popełni przestępstwo

Ważne. Okres próby trwa od roku do 3 lat i zaczyna biec od uprawomocnienia się orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania.

Ważne. Warunkowo umorzone postępowanie nie można zostać wznowione później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby.

Tagi
prokuratura sąd wniosek wniosek o warunkowe umorzenie postępowania postępowanie karne wzór policja
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.