INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak napisać wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego

 

Jak napisać wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

W trakcie trwania postępowania egzekucyjnego może wystąpić szereg przesłanek, które uniemożliwiają jego dalsze prowadzenie. Jeżeli posiadają one charakter trwały wtedy dochodzi do umorzenia egzekucji. Natomiast, kiedy są one czasowe to postępowanie ulega zawieszeniu.
Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego może złożyć zarówno dłużnik jak i wierzyciel. Po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy wzór wniosku. Oprócz tego poniżej zamieściliśmy praktyczne porady związane z zawieszeniem postępowania.

Komentarz do „Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego”

W praktyce zawieszenie postępowania oznacza niemożność podejmowania kolejnych czynności przez komornika (np. dokonał on zajęcia samochodu osobowego dłużnika, ale na skutek zawieszenia postępowania nie może dokonywać następnych czynności związanych z jego sprzedażą).

Art. 820 Kodeksu Postępowania Cywilnego mówi o tym, że „Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dłużnika postępowanie ulega zawieszeniu, jeżeli sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji”.

 

1. Gdzie składamy wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Wniosek powinniśmy złożyć do komornika sądowego, który prowadzi postępowanie egzekucyjne.

 

2. W jakim celu składamy wniosek?

Poprzez jego złożenie wstrzymujemy czynności egzekucyjne lub uniemożliwiamy ich rozpoczęcie.

 

3. Czy od wniosku pobierana jest opłata?

Nie. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

 

4. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela

Wierzyciel może złożyć taki wniosek do komornik na każdym etapie prowadzonego postępowania i jest on dla niego wiążący (komornik obligatoryjnie zawiesza postępowanie). Oprócz tego warto wspomnieć, że przypadku składana wniosku przez wierzyciela uzasadnienie nie jest wymagane.

Dlaczego wierzyciel może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego?

Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której dłużnik jest winny wierzycielowi określoną sumę pieniędzy np. trzydzieści tysięcy złotych. Egzekucja prowadzona z majątku dłużnika stanowi dla niego znaczną niedogodność. Dłużnik posiada nieruchomość, której nie zajął jeszcze komornik a z jej sprzedaży mógłby pokryć kwotę długu wraz z naliczonymi odsetkami (z obiektywnych względów jest zrozumiałe, że jej sprzedaż podczas licytacji komorniczej nie będzie tak efektywna jak w warunkach rynkowych, oprócz tego dochodzi opłata egzekucyjna dla komornika tj. 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia- przy licytacji nieruchomości kwota ta może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych).

Wobec czego wierzyciel zawiera z dłużnikiem ugodę na podstawie, której ten drugi zobowiązuje się zwrócić zadłużenie w określonym terminie w całości lub ratach. Jeżeli tego nie zrobi wierzyciel wznowi prowadzoną egzekucję przez komornika. W wielu przypadkach jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron postępowania.

 

5. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika

Dłużnik musi w uzasadnieniu wykazać przesłanki przemawiające za zawieszeniem postępowania egzekucyjnego np. sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie bądź dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne do zwolnienia go od egzekucji (w załączeniu wniosku powinien dołączyć odpisy pism z sądu).

Oprócz tego dłużnik na podstawie art.799 §2 posiada dodatkowe uprawnienie, które łączy się z opisywanym zagadnieniem.

Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku”.

Należy mieć na uwadze, że jest to częściowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego. To komornik i jego subiektywna ocena decydują o tym, że „część majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela”. Przed wydaniem stosownego postanowienia komornik ma obowiązek wysłuchania stron- wierzyciela i dłużnika (może się to odbyć ustnie lub pisemnie). Obowiązek wysłuchania nakłada na komornika art. 827§ 1 KPC.

 

6. Zakończenie

Wniosek opatrujemy własnoręcznym podpisem, wskazujemy i dołączamy załączniki. Wniosek składamy w kancelarii komorniczej lub wysyłamy listem poleconym.

Jeżeli wniosek składamy osobiście to warto mieć również egzemplarz dla siebie, na którym otrzymamy „potwierdzenie złożenia wraz z datą”.

Tagi
postępowanie komornicze komornik wzór wniosek egzekucja zawieszenie postępowanie egzekucyjne wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.