INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne

Regulamin świadczenia usług prawnych za pośrednictwem portalu zaufanyprawnik.pl

 

§1
Postanowienia ogólne

1. „zaufanyprawnik.pl” (zwany dalej „Portalem”) jest portalem internetowym, którego właścicielem  jest CashCrown.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, ul. Rzemieślnicza 17 /17, 38-500 Sanok, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000570461, NIP: 6871960396, REGON: 362199627

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem usług” określa procedurę, zakres, formę i zasady udzielania porad prawnych przez prawników w ramach działalności Portalu.

3. Postanowienia Regulaminu świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich umów o świadczenie usług zawieranych w ramach działalności ,Portalu od dnia jego wejścia w życie.

4. Umowa o świadczenie Usługi na żądanie Klienta może zostać zawarta na zasadach  indywidualnie uzgodnionych  z Klientem, odmiennie niż zostało to wskazane w Regulaminie Usług.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Usług zastosowanie mają przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2
Definicje

Określenia użyte poniżej w dalszej części Regulaminu usług oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w  wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie  obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub zamierza zawrzeć z Portalem umowę o świadczenie Usług Prawnych;

2. Opracowanie dokumentu – sporządzanie pism, w szczególności opinii prawnych, wezwań, umów, upomnień, projektów pism, pism przedprocesowyh  lub procesowych, pism o charakterze urzędowym w oparciu o przedstawione przez Klienta informacje lub/i udostępnione dokumenty.

3. Porada prawna – wskazanie sposobu postępowania w przedstawionym przez Klienta stanie faktycznym i prawnym oraz w oparciu o przedstawione dokumenty, która jest udzielana w formie pisemnej lub ustnej, z wyłączeniem analizy, która prowadzi  do sporządzenia w całości lub w części finalnego rozwiązania, opinii prawnej albo sporządenia pisma lub umowy.

4. Prawnik – osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze , w szczególności adwokat, radca prawny, a także aplikanci adwokaccy, radcowscy współpracujący z Portalem;

5. Umowa – umowa o świadczenie Usług Prawnych, zawierana z Klientem bezpośrednio lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, a także poza lokalem przedsiębiorstwa.

6. Usługa Prawna – usługa świadczona przez Prawnika, która polega w szczególności na udzieleniu porady prawnej albo innej usługi Pawnej ustalonej przez Prawnika i wporozumieniu z Klientem, w oparciu o Regulamin Usług, bądź też na podstawie o indywidualnych ustaleń umownych z Klientem.

§3
Zakres świadczonych usług

W ramach  działalności Portalu:

1. Udziela się Klientowi Porady prawnej podczas rozmowy telefonicznej, poprzez wysłanie zapytania na  czacie  albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w oparciu o analizę stanu faktycznego przedstawionego przez Klienta za pomocą wybranego przez Klienta sposobu komunikacji,

Świadczona usługa w postaci porady prawnej, o której mowa w § 2 ust. 3 polega na :

a) udzieleniu informacji na temat obowiązującego prawa, w tym również o prawach i obowiązkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa, instytucjach właściwych do załatwienia sprawy, a także o trybie postępowania;
b) udzieleniu informacji na temat wysokości kosztów administracyjnych i sądowych oraz  procedury postępowania obowiązującej w konkretnej sprawie;
przedstawieniu podstawy prawnej razem z udostępnieniem treści aktu normatywnego,;
c) udostępnieniu wzoru pisma bądź umowy,;
d) sporządzeniu opinii zawierającej ocenę zaprezentowanego przez Klienta stanu faktycznego pod kątem prawnym, bądź schematu postępowania w przedstawionej przez Klienta sprawie w oparciu o przeprowadzoną analizę powiązanych z nią dokumentów;
e) sporządzeniu projektów umów oraz pism;
f) reprezentacji Klienta przed sądami – w oparciu o ustalenia poczynione z Klientem na podstawie indywidualnie uzgodnionej.

2. Portal oświadcza, iż dbając o dobre imię Klientów oraz jakość Usług Prawnych może odmówić świadczenia Usługi Prawnej z ważnej uzasadnionej przyczyny, a w szczególności nie będzie świadczył Usług Prawnych, które ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości oraz odmówi świadczenia usług, jeżeli zawarcie umowy skutkowałoby wystąpieniem konfliktu interesów pomiędzy Klientami Portalu.

§4
Sposób świadczenia Usługi prawnej

1. Usługa Prawna świadczona będzie na warunkach uzgodnionych z Klientem i w formie przez niego zaakceptowanej, tj.:
a) w ramach prowadzonej rozmowy telefonicznej;
b) drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez  Klienta;
c) podczas rozmowy na czacie online.

2. Klient posiada swobodę w wyborze formy świadczenia Usługi Prawnej.

3. Warunkiem umożliwiającym prawidłowe korzystanie z Usług Prawnych jest posiadanie przez Klienta połączenia z siecią Internet oraz konta e-mail.

4. Prawnicy działający w ramach Portalu świadczą usługi z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa spółek handlowych oraz prawa spółdzielczego, ubezpieczeń społecznych i pomocy społecznej.

5. Porada prawna nie obejmuje usługi ustanowienia pełnomocnictwa procesowego oraz prowadzenia sprawy Klientaów, poza sytuacjami indywidualnie uzgodnionymi z Klientem w ramach zawartej Umowy.

6. Celem należytego i pełnego wykonania Usługi Prawnej Klient zobowiązany jest dostarczyć kserokopie niezbędnych dokumentów koniecznych do właściwej oceny stanu faktycznego i udzielenia rzetelnej porady prawnej.

§5
Termin świadczenia Usługi Prawnej

1. W zależności od wybranej przez Klienta  formy komunikowania się, Usługa Prawna świadczona jest:
a) w ramach rozmowy telefonicznej - w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny konkretnej sprawy w trakcie prowadzonej rozmowy telefonicznej między Prawnikiem a Klientem, jednakże nie później aniżeli 24 godziny robocze od momentu zakończenia rozmowy między Klientem a Prawnikiem.  chyba, że za zgodą obu stron ustalono inny termin;
b) w ramach rozmowy  na czacie online - w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny konkretnej sprawy w trakcie prowadzonej rozmowy między Prawnikiem a Klientem, jednakże nie później aniżeli 24 godziny robocze od momentu zakończenia rozmowy między Klientem a Prawnikiem.  chyba, że za zgodą obu stron ustalono inny termin.
c) w ramach korespondencji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki e-mail- , w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny konkretnej sprawy w ciągu 24 godzin roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail przez Portal na adres: [email protected] , chyba, że za zgodą obu stron ustalono inny termin.

2. Wycena Usługi Prawnej jest bezpłatna.

3. W wypadku wystąpienia potrzeby uzupełnienia stanu faktycznego lub dosłania potrzebnych dokumentów porada prawna zostanie udzielona nie później aniżeli 24 godziny robocze od momentu dokonania uzupełnienia stanu faktycznego lub/i dosłania dokumentów w przedstawionej sprawie.

4. W sprawach zawiłych i wymagających znacznego nakładu pracy oraz zawierających obszerną dokumentację udzielenie Usługi Prawnej nastąpi niezwłocznie po rozwiązaniu problemu przez Prawnika, jednakże  w czasie nie dłuższym aniżeli 64 godziny robocze od momentu zakończenia rozmowy między Prawnikiem a Klientem., chyba, że za zgodą obu stron ustalono inny termin. W wypadku uzupełniania przedstawionego stanu faktycznego lub dosyłania dokumentów nie później aniżeli 32 godziny robocze od momentu dokonania właściwego uzupełnienia stanu faktycznego lub/i /dosłania dokumentów.

5. W wypadku  uzupełniania  przez Klienta opisu sprawy, w szczególności dosyłania dokumentów koniecznych do świadczenia Usługi Prawnej, świadczenie Usługi Prawnej podlega zawieszeniu do chwili uzyskania przez Prawnika właściwego uzupełnienia opisu sprawy i/lub dokumentów koniecznych do świadczenia Usługi Prawnej.

§6
System prawny

Usługa Prawna jest świadczona w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na dzień jej udzielenia.

§7

Charakterystyka przedkładanej przez Klienta sprawy

1. Usługa Prawna świadczona jest na podstawie i w oparciu o przedstawiony przez Klienta opis sprawy (stan faktyczny). W przypadku, gdy  przedstawiony przez Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej opis sprawy wymaga uzupełnień, celem udzielenia porady prawnej Klient obowiązany jest przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej dokumenty konieczne do udzielenia porady prawnej.

2. W wypadku, gdy z przedstawionej charakterystyki  sprawy Klienta wynika, że sprawa wykracza poza zakres Porady prawnej, Klientowi przedstawia się możliwość skorzystania z Usługi Prawnej poprzez zawarcie indywidualnej Umowy, która polegać będzie na przygotowaniu i opracowaniu opinii lub rozwiązań szczegółowych w przedstawionej sprawie, sporządzeniu umów i pism i/lub reprezentacji przez profesjonalnego pełnomocnika przed sądami. Warunki takiej Umowy zostaną indywidualnie uzgodnione z Klientem.

3. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia Usługi Prawnej do momentu otrzymania od Klienta oświadczenia, iż wskazany przez Klienta opis sprawy albo przedłożone dokumenty stanowią wyczerpujące źródło i całościowy obraz stanu faktycznego przedkładanej sprawy, w której Klient oczekuje świadczenia Usługi Prawnej.

4. Odpowiedzialność Prawnika za prawidłowość świadczonej Usługi Prawnej jest ograniczona zakresem opisu sprawy lub przedłożonych dokumentów, składających się na obraz stanu faktycznego  który został potwierdzony przez Klienta w odrębnym oświadczeniu.

5. Klient oświadcza, iż wskazana przez Klienta charakterystyka sprawy lub/i przedłożone dokumenty stanowią wyczerpujący i całkowicie znany mu obraz stanu faktycznego w przedłożonej sprawie.

6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za Usługę Prawną świadczoną/udzieloną w oparciu o przedstawiony przez Klienta stan faktyczny, jeżeli stan ten został przedstawiony przez Klienta w sposób niepełny lub nieprawdziwy.

§8
Terminy świadczenia Usługi Prawnej

Portal zapewnia dostęp do usług w godzinach roboczych 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy jak również dni 24 grudnia i 31 grudnia każdego roku.

§9
Zakres odpowiedzialności Portalu

1. Portal odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi Prawnej na zasadach przewidzianych stosownymi przepisami prawa.

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania z Usługi Prawnej w wyniku zaistnienia siły wyższej, strajku, przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarii systemu teleinformatycznego. Po ustaniu przeszkody Portal niezwłocznie przystępuje do świadczenia Usługi Prawnej. Portal ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia zakresu świadczonych Usług Prawnych w przypadku, w którym konieczna okaże się naprawa, rozbudowa lub konserwacja sprzętu lub oprogramowania wykorzystywanego przez Portal.

3. W sytuacji kiedy wiadomości lub dokumenty przekazane przez Klienta w celu świadczenia przez Portal Usługi Prawnej okażą się nieprawdziwe, błędne albo niepełne Portal nie ponosi odpowiedzialności za szkodę jaka wynikła wskutek przedłożenia przez Klienta takich wiadomości lub dokumentów.

4. Klient zobowiązany jest do współdziałania z Portalem przy wykonywaniu Usługi Prawnej w zakresie koniecznym do jej właściwego wykonania, w tym do udzielania bez nieuzasadnionej zwłoki, odpowiedzi na pytania oraz przedstawiania koniecznych dokumentów lub wiadomości niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi Prawnej.

5. Portal świadczy Usługi Prawne na podstawie i w oparciu o przedłożone przez Klienta informacje oraz dokumenty.

6. Klient zobowiązany jest do przedłożenia prawdziwych, rzetelnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych (m.in. pełnej dokumentacji sprawy) koniecznych do wykonania przez Portal Usługi Prawnej, a niewykonanie lub nienależyte wykonanie tego obowiązku przez Klienta obciąża Klienta.

§10
Ochrona danych osobowych

1. Poprzez zawarcie Umowy Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych poprzez Portal w zakresie koniecznym do właściwego wykonywania Usługi Prawnej na rzecz Klienta, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 922):

a) w zakresie koniecznym do nawiązania, przygotowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy i właściwej realizacji Usług Prawnych świadczonych drogą elektroniczną poprzezPortal;
b) w celu wykonania wysłanych  przez Klienta zamówień na Usługi świadczone przez Portal;
c) w celu wysłania drogą elektroniczną informacji związanych z realizacją Umowy przez Portal;
d) w celu rozpatrzenia przedłożonych  przez Klienta reklamacji oraz w wypadku odstąpienia przez Klienta od umowy;
e) celów rozliczeniowych i ewidencyjnych z Klientem.

2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient przedkładając swoje dane osobowe, posiada prawo wglądu do nich, prawo żądania ich zaktualizowania jak również uprawnienie do żądania ich usunięcia.

3. Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu jest Portal – rozumiany jako jego właściciel.

4. Portal zobowiązuje się zachować w tajemnicy i zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko to, o czym dowiedział się wykonując Usługi Prawne na rzecz Klienta.

5. Portal będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Klienta wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione, zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nieujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego pisemnego upoważnienia przez Klienta lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Portal zobowiązuje się do ochrony danych osobowych w sposób określony w § 10 ust. 5  również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Klienta z Portalem.

7. Niezastosowanie przez Klienta wystarczających i aktualnych zabezpieczeń może skutkować uzyskaniem informacji poufnych przez osoby trzecie wbrew woli Klienta.

8. Strona internetowa „zaufanyprawnik.pl” wykorzystuje pliki typu cookie, które nie mają wpływu na ochronę danych Klientów, nie zawierają żadnych danych osobowych.

Portal wykorzystuje te pliki w celu prawidłowej konfiguracji systemu.

§ 11
Reklamacja-  wniesienie  i sposób jej rozpatrzenia

1. Reklamacja dotycząca realizacji świadczonej Usługi Prawnej może zostać wniesiona pisemnie w tym drogą elektroniczną.

2. Reklamacje składać należy na adres korespondencyjny Portalu tj. Zaufanyprawnik.pl, ul. 3 maja 5/5, 35-030 Rzeszów, wraz z adnotacją: Reklamacja zaufanyprawnik.pl bądź na adres poczty elektronicznej e-mail: [email protected], wskazując w temacie wiadomości: Reklamacja zaufanyprawnik.pl.

3. W celu właściwego przeprowadzenia procesu reklamacji Klient może zostać poproszony o wskazanie informacji, które umożliwią identyfikację i opisanie okoliczności faktycznych koniecznych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

4. Portal rozpatruje reklamację w przeciągu 14 dni od daty jej wpłynięcia. W sytuacji gdy koniecznym jest uzupełnienie okoliczności faktycznych potrzebnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, czas na przekazanie odpowiedzi na reklamację jest zawieszany do momentu uzupełnienia przez Klienta potrzebnych informacji do właściwego rozpatrzenia reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej. Jednakże na podstawie prośby Klienta odpowiedź na reklamację może zostać przekazana w innej formie, uzgodnionej wcześniej między Portalem a Klientem.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Usługi Prawnej, Portal wykona ponownie Usługę Prawną, nie pobierając dodatkowej opłaty.  

§12
Procedura zawierania umowy

1. Umowa zostaje zawarta po wyczerpaniu następującej procedury:  
a) Klient nawiązuje kontakt z Portalem przez wypełnienie formularza na stronie zaufanyprawnik.pl lub wykonanie rozmowy telefonicznej.
b) Prawnik z Portalu przedstawia wycenę udzielenia Usługi Prawnej albo proponuje nawiązanie współpracy na podstawie indywidualnie uzgodnionej Umowy.
c) Klient akceptuje ofertę złożoną przez Portal poprzez złożenie pisemnego, w tym w formie elektronicznej, oświadczenia o akceptacji oferty.

2. Umowa zostaje zawarta w momencie przekazania Klientowi potwierdzenia otrzymania przez Portal oświadczenia Klienta o zaakceptowaniu oferty złożonej przez Portal, jednakże nie wcześniej, niż w momencie uznania rachunku bankowego Portalu całością opłaty za Usługę Prawną.

3. W przypadku niewyczerpania procedury opisanej w ust. 1, a w szczególności nieudzielenia jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi, nieuiszczenia opłaty za Usługę Prawną albo nieuzyskania przez Klienta oferty zawarcia indywidualnej Umowy, umowa nie zostaje zawarta.

4. Umowa pomiędzy Klientem a Portalem zawarta jest na czas wykonywania Usługi Prawnej lub na czas określony w Umowie zawartej w drodze indywidualnych ustaleń.

§13
Odstąpienie od umowy

1. W przypadku zawarcia Umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w wypadku, gdy skorzystał  z Usługi Prawnej w całości przed upływem terminu, o którym mowa ust.1.

3. W przypadku skorzystania przez Klienta z części Usługi Prawnej ponosi on koszty za Usługi Prawne świadczone do chwili odstąpienia od umowy.

§ 14
Rozwiązanie Umowy

1. Umowa ulega rozwiązaniu wskutek:
a) zrealizowania przez Portal jednorazowej Usługi Prawnej,
b) upływu okresu, na który została zawarta w przypadku umowy na czas określony.

2. W przypadku rażącego naruszenia przez Portal warunków umowy, Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin Usług obowiązuje od daty jego opublikowania na stronie zaufanyprawnik.pl i ma zastosowanie do Umów zawieranych po tym terminie.

2. Umowy między klientem  a Portalem wykonywana jest w oparciu o zapisy Regulaminu Usług, obowiązujących w dacie zawarcia Umowy.

3. W przypadku zmiany Regulaminu Usług Portal umieści informację na temat treści dokonywanych zmian na stronie głównej serwisu tj.  www.zaufanyprawnik.pl w terminie nie później jak 14 dni przed datą wejścia zmian w życie. Informacja ta będzie zamieszczona na stronie głównej serwisu przez okres co najmniej 14 dni.

4. W kwestiach nieuregulowanych w przedmiotowym Regulaminie Usług do świadczenia Usług zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z Umowy, w której stroną jest Klient będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, jest Sąd właściwy miejscowo dla takiego Klienta.

6. W przypadku Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy według siedziby Portalu, chyba że świadczenie Usług Prawnych jest niezwiązane z działalnością tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wówczas sądem właściwym jest sąd właściwy miejscowo dla takiego Klienta.

Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.