INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak napisać wniosek o separację

Jak napisać wniosek o separację?

Zdarza się, że w naszym życiu nie wszystko układa się tak jak byśmy tego chcieli. Różnice charakterów, odmienne światopoglądy i codzienne nawyki mogą doprowadzić do rozstania dwojga ludzi. Jeżeli ze względów religijnych, środowiskowych, dobra dzieci czy z jakichkolwiek innych nie chcesz zdecydować się na tak radykalny krok jak rozwód to rozsądnym rozwiązaniem jest wzięcie pod uwagę instytucji separacji.

Przykładowy wzór pozwu o separację  znajdziesz po prawej stronie witryny w rubryce >> Pliki do pobrania.

Jego przygotowanie i złożenie ułatwi Ci stosowny komentarz zamieszczony poniżej.

Komentarz do wniosek o separację/pozew o separację

 

1. Do jakiego sądu składamy pozew o separację?

Pozew składamy do sądu okręgowego właściwego ze względu na okręg, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Przy założeniu, że chociażby jeden z nich w dalszym ciągu w tym okręgu przebywa. Kiedy żaden z małżonków nie mieszka w tym okręgu to właściwym jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. W sytuacji, gdy również tego nie możemy ustalić to pozostaje sąd według miejsca zamieszkania powoda.

 

2. Ile wynosi opłata za pozew?

Opłata stała od pozwu wynosi 600 zł.

Ważne. W sytuacji, kiedy powód znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może złożyć „wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych”.
Separacja na zgodne żądanie strony jest tańsza. W takim przypadku opłata za pozew wynosi tylko 100 zł.


3. Oznaczenie stron

Niezwykle ważne jest wskazanie właściwego adresu pozwanego tj. takiego, pod, którym aktualnie pozwany przebywa i będziemy mieć pewność, że wezwanie do sądu będzie skutecznie doręczone.


4. Żądania pozwu

- orzeczenie separacji (wskazujemy dodatkowo „z orzeczeniem o winie/bez orzekania o winie”)

- jeżeli są dzieci to kwestia władzy rodzicielskiej/alimenty

- w przypadku zamieszkiwania we wspólnej nieruchomości- sposób korzystania z niej

- zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu

- ewentualnie ustanowienie zabezpieczenia pieniężnego na czas trwania procesu

- wezwanie świadków


5. Uzasadnienie

Opisujemy rozkład pożycia małżeńskiego tj. na płaszczyźnie psychicznej (ustanie więzi emocjonalnych), fizycznej (brak współżycia fizycznego), gospodarczej (nie prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego). Jeżeli nastąpił on z winy pozwanego to wskazujemy dowody na poparcie swoich twierdzeń np. przesłuchanie świadka na okoliczność nadużywania alkoholu przez pozwanego i wszczynanie awantur.

Wskazówka. Praktyka życiowa pokazuje, że w przypadku pozwów o separację bez orzekania o winie wyznaczenie terminu rozprawy jest o wiele szybsze a samo postępowanie krótsze. Dodatkowo, jeśli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci to sąd może orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków (odpada konieczność wzywania świadków).

Jeżeli żądamy alimentów to również konieczne będzie przedstawienie sytuacji finansowej i potrzeb wspólnego dziecka. Dowody w tej materii to przede wszystkim: zaświadczenia o zarobkach, rachunki, faktury itd.

Ważne. Jeszcze raz trzeba podkreślić konieczność prawidłowego podania adresów świadków. Jeżeli tego nie zrobimy to postępowanie może się znacznie wydłużyć w czasie.

 

6. Zakończenie

Pozew podpisujemy odręcznie i składamy w biurze podawczym sądu/wysyłamy listem poleconym w 2-óch egzemplarzach (jeżeli składamy w sądzie warto mieć jeszcze jeden egzemplarz dla siebie, aby osoba przyjmująca przybiła nam pieczątkę z datą wpływu pisma).

Załączniki. Oryginał pozwy razem z oryginalnymi załącznikami przeznaczony jest dla sądu. Natomiast odpis pozwu wraz z odpisem załączników (np. kserokopie przedstawionych dowodów) otrzyma za pośrednictwem sądu pozwany.


7. Uwagi dodatkowe

Orzeczenie przez sąd separacji powoduje takie skutki jak m.in.:

- powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej

- odsunięcie pozostającego w separacji małżonka od dziedziczenia ustawowego

-uchylenie domniemania, iż dziecko urodzone przez żonę będącą w separacji jest dzieckiem męża

 

8. Różnice między separacją a rozwodem

- separacja jest odwracalne tzn. sąd poprzez swoje orzeczenie może znieść separację

- małżonkowie pozostający w separacji nie mogą wstąpić w „nowy związek małżeński”

- orzeczenie separacji jest stosunkowo szybsze i prostsze niż orzeczenie rozwodu małżeństwa

- orzeczenie separacji nie daje małżonkowi możliwości powrotu do swojego poprzedniego nazwiska

- opłaty związane z orzeczeniem separacji są relatywnie tańsze niż z te związane z postępowaniem rozwodowym.

Tagi
wniosek pozew wzór wniosek o separację pozew o separację pozew o separację wzór wniosek o separację wzór separacja
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.