INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

Jak napisać wniosek o ustalenie ojcostwa

 

Jak napisać wniosek o ustalenie ojcostwa?

Tytuł niniejszego artykułu jest napisany w potocznym brzmieniu gdyż od strony formalnej powinien nosić nazwę „pozew o ustalenie ojcostwa”. Zgodnie, bowiem z art. 72 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego to właśnie na podstawie m.in. orzeczenia sądu może zostać ustalone ojcostwo.
Po prawej stronie witryny w rubryce  >> Pliki do pobrania znajdziesz znajdziesz przydkładowy wzór wniosku. W dalszej części wpisu znajdziesz dodatkowo praktyczny komentarz, który ułatwi Ci jego sporządzenie i złożenie.

Komentarz do „Pozew o ustalenie ojcostwa”

Właściwym przy ustalaniu ojcostwa jest przepis art. 72 §1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, mówi on, że „Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo, gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa albo na mocy orzeczenia sądu”.

 

1. Do jakiego sądu składamy pozew o ustalenie ojcostwa?
Sądem właściwym jest sąd rejonowy ze względu na:
- miejsce zamieszkania pozwanego lub
- miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (powódki).

Natomiast, jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania ani pobytu w kraju to powództwo wytacza się wyłącznie przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda.

2. O co wnosimy?

Naszym podstawowym żądaniem jest ustalenie ojcostwa.

Dodatkowo możemy wnosić o:
- orzeczenie alimentów na rzecz małoletniego dziecka
- pokrycie kosztów, jakie były związane z ciążą, porodem jak również wydatków za okres 3 miesięcy, kiedy matka dziecka znajdowała się w stanie połogu
- pokrycie innych kosztów związanych ze szczególnymi potrzebami matki i dziecka
- zabezpieczenie powództwa
- nadanie dziecku nazwiska po ojcu
- ustalenie, że pozwany nie będzie posiadał władzy rodzicielskiej nad dzieckiem
- zasądzenie na rzecz powodów od pozwanego stosownych kosztów procesowych

Uwaga. Zgodnie z art. 89§2§1 KRiO, „Jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna jego zgoda”.

3. Jak uzasadnić nasze żądania?

Ważne. To na powodzie ciąży tzw. ciężar dowodu. Oznacza to, że to on poprzez przedstawiony materiał dowodowy ma wykazać stwierdzenie ojcostwa danego pozwanego. Brak koniecznych dowodów lub niewystarczające dowody będą skutkować oddaleniem powództwa (oznacza to zachowanie dotychczasowego stanu rzeczy).

Przyjęło się, że dowodem w postępowaniu sądowym może być wszystko, co pozwoli wyjaśnić daną sprawę (z określonymi oczywiście wyjątkami np. pod uwagę nie będą brane przez sąd dowody zdobyte w sposób nielegalny).

W naszej konkretnej sprawie możemy posiłkować się takimi dowodami jak:
- przesłuchanie stron
- zeznania świadków
- pisemne dokumenty
- zaświadczenia lekarskie
- opinie biegłych
- grupowe badania krwi
- oględziny
- nagrania dźwiękowe
- badania DNA

Szczególnie ostatni rodzaj dowodu został mocno spopularyzowany w świadomości społecznej, jako ten, który ostatecznie odpowiada na pytanie „Czy dany mężczyzna jest ojcem dziecka?”. W praktyce badanie DNA odbywa się w placówce medycznej i przeprowadza je biegły sądowy, który następnie sporządza stosowną ekspertyzę. Materiał porównawczy jest pobierany od dziecka, matki i domniemanego ojca.

Cena wykonania badań DNA na ustalenie ojcostwa dla celów sądowych wynosi w chwili obecnej ok. 1.500 zł (dane na 2015 r.)

4. Podpis i załączniki

Pozew powinien być własnoręcznie podpisany przez powoda. Oprócz tego wskazujemy i dołączamy złączniki na, które powołujemy się w treści pozwu.

Pozew wraz z załącznikami składamy w dwóch egzemplarzach (jeden dla strony pozwanej i jeden dla sądu). Sąd otrzymuje pozew wraz z oryginałami załączników a pozwany odpis pozwu wraz z odpisami załączników. Dobrą praktyką jest również posiadanie jednego egzemplarza pozwu dla siebie, aby osoba przyjmująca go w biurze podawczym sądu zostawiła na nim „informację o wpłynięciu pisma wraz z datą”.

5. Koszty

Złożenie pozwu o ustalenie ojcostwa jest bezpłatne. Dodatkowo matka małoletniego może złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Tagi
pozew o ustalenie ojcostwa sprawy rodzinne wniosek prawo rodzinne postępowanie cywilne pozew wzór wniosek o ustalenie ojcostwa
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.