INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek o zadoscuczynienie

Jak napisać wniosek o zadośćuczynienie?

 

Wbrew obiegowej opinii odszkodowanie i zadośćuczynienie nie są pojęciami tożsamymi. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z naprawieniem szkody majątkowej (na rzeczy lub na osobie) natomiast drugie pojęcie jest nieco bardziej złożone. Chodzi, bowiem o naprawienie krzywdy, czyli szkody niematerialnej.

Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie, (ponieważ w formie pozwu a nie wniosku nasza sprawa powinna być kierowana do sądu). Dodatkowo zamieściliśmy stosowny komentarz, który ułatwi jego przygotowanie i w prosty sposób przedstawi podstawowe kwestie.

Komentarz do „Pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie”

Podstawa prawna do dochodzenia zadośćuczynienia

Art. 444 Kodeksu Cywilnego
§ 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo, jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445
§ 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

1. Do jakiego sądu wnosimy pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie?

Sądem właściwym w tego typu sprawie jest sąd w okręgu, którego pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Dodatkowo, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekroczy kwotę 75.000 zł to sądem właściwym będzie sąd okręgowy.

 

2. Adresy powoda i pozwanego

Zadbajmy o to, aby były to aktualne adresy do doręczeń. Błędne dane mogą spowodować przewlekłość postępowania.

 

3. Wartość przedmiotu sporu

Określamy wartość naszego żądania tj. wysokość odszkodowania, wysokość zadośćuczynienia i renty (jako, że jest to świadczenie powtarzające się bierzemy pod uwagę wartość świadczenia za jeden rok np. domagamy się miesięcznej renty w wysokości 350 zł, czyli 350 zł x12= 4.200 zł wynacza wartość przedmiotu sporu)

 

4. Opłata za pozew

Od pozwu o odszkodowanie i zadośćuczynienie jest pobierana opłata w wysokości 5% od wartości przedmiotu sporu (np. wartość a przedmiotu sporu wynosi 30.000 zł to opłata sądowa jest równa 1.500 zł)

 

5. Uzasadnienie

W sposób przejrzysty opisujemy naszą sytuację, nasze żądania i przedstawiamy dowody na poparcie naszych twierdzeń. Całość powinna być przygotowana w sposób chronologiczny, przejrzysty i logiczny.

Generalnie z zadośćuczynieniem mamy do czynienia w związku z dwoma grupami zdarzeń.

a) Uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, proces leczenia, inwalidztwo, konieczność zmiany zawodu, niezdolność do pracy całkowita/częściowa, zwiększone potrzeby, zmniejszone widoki na przyszłość, pozbawienie wolności, skłonienie podstępem/gwałtem/z wykorzystaniem stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu.

b) Naruszenie dóbr osobistych.
Kodeks Cywilny zawiera otwarty katalog, w którym możemy znaleźć takiego rodzaju dobra jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

W zależności od naszej sytuacji możemy powołać takie dowody jak:

- zeznania świadków
- dokumenty (np. karta leczenia szpitalnego)
- zaświadczenia (np. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie o stanie zdrowia)
- opinie biegłych
- rachunki/faktury

Kluczową sprawą i funkcją uzasadnienia jest wykazanie związku przyczynową skutkowego między zaistniałym zdarzeniem a szkodą/krzywdą, jakiej doświadczyliśmy a w związku z tym koniecznością wypłacenia odpowiedniej sumy odszkodowania/zadośćuczynienia.

 

6. Podpis i załączniki

Pozew własnoręcznie podpisujemy i składamy w sądzie lub wysyłamy listem poleconym.
Składamy w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz wraz z oryginałami dowodów jest dla sądu, odpis pozwu wraz z odpisami załączników trafia do strony pozwanej.

Oprócz tego warto mieć jeszcze jeden egzemplarz dla siebie, aby osoba pracująca w biurze podawczym sądu zostawiła na nim potwierdzenie wpływu.

Tagi
wzór wniosek wniosek o zadośćuczynienie pozew pozew o zadośćuczynienie odszkodowanie zadośćuczynienie
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.