INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Porady eksperta

Jak walczyć z nieuczciwym pracodawcą? Poradnik dla pracowników.

W dzisiejszych czasach nierzetelni pracodawcy stali się zmorą i utrapieniem dla wielu osób zatrudnionych. Na całe szczęście pracownik posiada określone środki aby walczyć o swoje prawa. Jak to zrobić? Jakie metody są najbardziej skuteczne? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Jak skutecznie walczyć z nieuczciwym pracodawcą? Poradnik dla pracowników.

W dzisiejszych czasach nierzetelni pracodawcy stali się zmorą i utrapieniem dla wielu osób zatrudnionych. Na całe szczęście pracownik posiada określone środki aby walczyć o swoje prawa. Jak to zrobić? Jakie metody są najbardziej skuteczne? Podpowiadamy w poniższym artykule.

Niejednokrotnie zdarza się tak, że prawa pracownika są łamane. Niekiedy pracodawca robi to świadomie a czasami dzieje się to z powodu braku odpowiedniej wiedzy. W kodeksie pracy znajdujemy cały katalog i opis sytuacji w jakich naszego pracodawcę może spotkać kara. Jej wysokość nie jest mała ponieważ wielkość grzywny może wynieść od jednego tysiąca złotych do nawet 30 tysięcy. Warto wspomnieć, że taka kara może dotyczyć nie tylko samego pracodawcy ale również osoby która działa w jego imieniu.

Katalog zachowań w związku z którymi pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności:

- zawieranie umowy cywilno prawnej z pracownikiem w sytuacji, gdy powinna być podpisana umowa o pracę,

- wypowiedzenie lub rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez faktycznego wypowiedzenia- to łamanie zapisów kodeksu pracy,

- stosowanie w stosunku do pracowników innych kar niż zostały one przewidziane w kodeksie pracy,

- naruszanie przepisów o czasie pracy, zatrudnianiu młodocianych  i uprawnieniach o charakterze rodzicielskim,

- nie prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracownika,

- przetrzymywanie powyższej dokumentacji w nieodpowiednich warunkach (np. w zawilgoconych pomieszczeniach, brudnych etc. albo takich gdzie łatwo o ich zniszczenie lub uszkodzenie)

Jednocześnie takiej samej karze podlega pracodawca w sytuacji:

- nie wypłacania w ustalonym terminie sumy wynagrodzenia za pracę albo innego świadczenia, które przysługuje pracownikowi albo uprawnionemu do tego typu świadczenia członkowi rodziny pracownika bądź bezpodstawne obniżenie wielkości wynagrodzenia albo świadczenia.

- nie udzielania pracownikowi urlopu wypoczynkowego, który mu przysługuje albo obniżanie bez żadnego uzasadnienia jego wymiaru,

- nie wydawania pracownikowi świadectwa pracy,

- wstrzymywania się od wykonania ugody zawartej przed komisją pojednawczą/sądem pracy lub orzeczenia sądu pracy,

- nie zawiadamiania w przeciągu 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego o rodzaju, miejscu,  zakresie prowadzonej działalności,  jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności i o zmianie technologii,  jeśli może ona spowodować większe zagrożenie dla zdrowia pracownika,

- nie zapewnienia, żeby przebudowa lub budowa obiektu budowlanego lub jego części, w jakich mają mieścić się pomieszczenia pracy, była przeprowadzona w oparciu o projekty uwzględniające wymogi BHP,

- wyposażenia miejsc pracy w urządzenia techniczne, maszyny które nie spełniają wymogów dotyczących oceny zgodności lub dostarczają pracownikom środki ochrony indywidualnej, które także nie spełniają wymogów dotyczących oceny zgodności,

- stosowania materiałów i procesów technologicznych bez wcześniejszego ustalenia ich stopnia szkodliwości dla zdrowia pracownika i nie podejmowanie w tym zakresie właściwych środków ostrożności,

- stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin, które nie są oznakowane w widoczny sposób przez co nie jest możliwa ich identyfikacja,

- używania substancji mieszanin, które są niebezpieczne, stwarzają zagrożenie, nie są zaopatrzone w karty charakterystyki. Jak również nie posiadają opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym wpływem, wybuchem, pożarem.

- nie zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora albo innego właściwego organu w związku  ze śmiertelnym, ciężkim czy zbiorowym wypadkiem przy pracy

- nie wykonanie w terminie wyznaczonym nakazu PIP albo utrudnianie działań prowadzonych przez ten organ, w szczególności w zakresie kontroli przeprowadzanej w zakładzie pracy

- dopuszczanie (bez zgody właściwego inspektora pracy) do wykonywania pracy albo innych zajęć zarobkowych osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Katalog przewinień jest dość rozbudowany a jego szczegóły można znaleźć dodatkowo w przepisach kodeksu pracy. Jednakże na plan pierwszy wysuwają się zagadnienia w materii których najczęściej dochodzi do nadużyć ze strony pracodawcy:

1) Brak wynagrodzenia

Podstawowym prawem pracownika  jest prawo do wynagrodzenia czyli otrzymania zapłaty za wykonaną pracę. Przepisy kodeksu pracy jasno stwierdzają , że wypłata powinna się odbywać minimum raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Przeważnie jest to robione z dołu, tj. pracownik otrzymuje wynagrodzenie za wykonaną pracę, niezwłocznie po określeniu jej pełnej wysokości, jednakże nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego.  Pieniądze mogą zostać również przelane z góry jeżeli w danym zakładzie pracy zostały przyjęte tego typu ustalenia. 

Powyższe reguły mają charakter przepisów bezwzględnie obowiązujących a co za tym idzie winny być bezwarunkowo przestrzegane przez pracodawcę. Wobec tego wypłata wynagrodzenia po terminie lub w niepełnej wysokości skutkuje przewinieniem pracodawcy.

2) Czas pracy

Przepisy kodeksu pracy w sposób dokładny regulują czas pracy. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej ponieważ nie w każdej sytuacji pracodawca może żądać od nas pełnej dyspozycyjności. Bardzo często brak świadomości u pracowników w tej kwestii jest bezlitośnie wykorzystywany przez pracodawców.

Sytuacje z zakresu czasu pracy które stanowią wykroczenie:

- przekraczanie dopuszczalnych norm czasu pracy i nieustalanie okresów rozliczeniowych ,

- pracownik nie ma zapewnionego minimalnego nieprzerwanego wypoczynku w okresie doby lub tygodnia,

- brak 15-minutowej przerwy dla pracownika w momencie gdy jego wymiar czasu pracy jest większy niż 6 godzin na dobę,

Dodatkowo pracodawca co do zasady nie ma prawa zmuszać nas do pracy w niedzielę. Natomiast jeżeli przepisy szczególne na to zezwalają to powinniśmy dostać stosownie wyższe wynagrodzenie. Często zdarzają się również przypadki gdy wynagrodzenia nie otrzymują pracownicy na dyżurach.

3) Mobbing

Kodeks pracy wskazuję, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. mobbingu. Jest to stosunkowo świeża regulacja, która przyznaje pracownikowi dość silne uprawnienie w postaci możliwości rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym tj. bez konieczności zachowania terminu wypowiedzenia. Dodatkowo w związku z wystąpieniem mobbingu pracownik przed sądem pracy może dochodzić określonego odszkodowania.

Praktyka życiowa pokazuje, że najczęściej działania mobbingowe stosowane są w miejscu pracy przez współpracowników. W takich okolicznościach pracodawca ma możliwość uniknięcia kary pod warunkiem, że wykaże swój brak winy np. przedstawi dowody, że podejmował konkretne czynności zapobiegające mobbingowi i były one skuteczne. W tym miejscu chodzi przede wszystkim o przeprowadzanie szkoleń w tym zakresie, wprowadzenie polityki antymobbingowej, wskazanie osoby, która jest odpowiedzialna za przyjmowanie sygnałów o tym zjawisku albo stworzenie oddzielnej skrzynki poczty elektronicznej na tego rodzaju zgłoszenia.

4) Umowa o pracę

Zawieranie umów cywilno prawnych tzw. umów śmieciowych w sytuacji gdy od strony kodeksowej powinna być zawarta typowa umowa o pracę. Warto zwrócić uwagę na to pracownik na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego może wystąpić z żądaniem o ustalenie istnienia umowy o pracę.

Tagi
czas pracy pozew kodeks pracy prawo pracy mobbing wniosek umowa o pracę
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.