INFOLINIA Zostaw zgłoszenie Opłata jak za połączenie lokalne
Do pobrania

wniosek o umorzenie alimentow

Kiedy wniosek o umorzenie alimentów jest możliwy?

 

W postępowaniu egzekucyjnym większość czynności, które podejmuje komornik dzieje się na wniosek wierzyciela. Na jego żądanie komornik może zawiesić egzekwowanie alimentów lub dokonać ich umorzenia.

W szczególnych przypadkach to dłużnik może wnioskować o umorzenie egzekucji a przez to alimentów.

Kiedy może do tego dojść?
- na zasadach określonych w art. 883§2 Kodeksu Postępowania Cywilnego (sytuacja, w której dłużnik wpłaca na rachunek depozytowy Ministra Finansów sumę stanowiącą sumę świadczeń za 6 miesięcy i składa do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego)
- jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc (np. prawomocne postanowienie sądu o umorzeniu postępowania)

Jednakże oprócz samego umorzenia alimentów dłużnik może się starać także o ich uchylenie. Po prawej stronie witryny, w rubryce >> Pliki do pobrania znajdziesz przykładowy pozew o uchylenie alimentów. Jeżeli nasz wniosek zyska aprobatę sądu to wtedy nastąpi wstrzymanie opłacania alimentów.

Komentarz do „Pozew o uchylenie alimentów”

 

1. Gdzie składamy pozew o uchylenie alimentów?

Pozew powinien zostać złożony do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich. Właściwym do rozpoznania jest sąd w okręgu, którego pozwany mieszka. Kiedy pozwany nie ma stałego miejsca zamieszkania to uwzględniane jest miejsce, w którym przebywa.

 

2. Oznaczenie stron.

Wskazujemy aktualne adresy do doręczeń, swój i strony pozwanej. W stronie pozwanej wskazujemy dane małoletniego i przedstawiciela ustawowego (przeważnie matki). Jeżeli dziecko jest już pełnoletnie to jedynie ono jest pozwane.

 

3. Wartość przedmiotu sporu

Jest to wartość świadczeń alimentacyjnych za jeden pełny rok (np. jesteśmy zobowiązani do opłacania alimentów w wysokości 600 zł miesięczne, czyli 600x12= 7.200 zł)

 

4. Nasze żądania

- uchylenie obowiązku alimentacyjnego (jest to nasz główny postulat)
- wniosek o zabezpieczenie poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego (jeżeli alimenty są ściągane w naszym przypadku przez komornika)
- zasądzenie od pozwanego kosztów procesu
- rozpoznanie sprawy również w przypadku naszej nieobecności (warto zamieścić taki wniosek na wypadek gdybyśmy nie mogli wziąć osobistego udziału w sprawie.

 

5. Uzasadnienie

Podstawą naszego żądania jest art. 138 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego
„W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

Zmiana stosunków może nastąpić w skutek:

- uzyskiwania przez osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów własnych środków utrzymania, które zaspokajają jego usprawiedliwione potrzeby. Jest to uzyskanie tzw. samodzielności ekonomicznej (np. syn powoda nie kontynuował nauki i wyjechał do Holandii gdzie do chwili obecnej pracuje i uzyskuje własne środki utrzymania). Jest to kryterium decydujące o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego a nie sam fakt ukończenia osiemnastego roku życia. Taka sytuacja może wystąpić zarówno przed uzyskaniem przez uprawnionego pełnoletniości jak również dopiero po (np. po studiach).

Dodatkowo na podstawie art. 133§3 KRiO

„Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”.

- zmniejszenia możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów (np. osoba uległa ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu w wyniku, którego została sparaliżowana i orzeczono wobec niej trwałą niezdolność do pracy)

- uzyskania prze zobowiązanego do opłacania alimentów prawomocnego wyroku w przedmiocie zaprzeczenia jego ojcostwa (dotyczy to „tylko” aktualnych i przyszłych świadczeń alimentacyjnych. Kwoty alimentów zapłaconych do chwili prawomocnego obalenia ojcostwa nie podlegają zwrotowi)

Uchylić się od obowiązku alimentacyjnego możemy również w przypadku:

- gdy dziecko posiada majątek, z którego mogłoby zaspokoić swoje potrzeby (np. na skutek postępowania spadkowego odziedziczyło znaczną sumę pieniędzy)

- gdy żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 1441 KRiO) (np. kiedy osoba uprawniona do alimentów postępuje w sposób rażąco niewłaściwy, który budzi powszechną dezaprobatę)

W treści naszego uzasadnienia opisujemy naszą sytuację i przedstawiamy dowody na poparcie naszych twierdzeń.

Przykład

Zobowiązany do płacenia alimentów Tadeusz Burzycki na rzecz swojego syna Arkadiusza Burzyckiego powziął informację, że jego potomek zrezygnował na pierwszym roku ze studiów dziennych i pracuje, jako grafik komputerowy w agencji reklamowej. Od faktu porzucenia nauki minęło ponad 12 miesięcy. W takich okolicznościach można żądać uchylenia obowiązku alimentacyjnego od daty, kiedy faktycznie syn przerwał studia i rozpoczął pracę zarobkową.

Dzięki temu możemy żądać zwrotu „nadpłaty” naszych alimentów na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Można zażądać od sądu, aby ten zobowiązał syna do:
- przedstawienia zaświadczenia o pobieranej nauce
- przedłożenia rozliczenia PIT za roku ubiegły lub dwa lata wstecz

Inne dowody, jakie mogą na pomóc w sprawie:
- zeznania świadków
- dokumenty (np. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia)

 

6. Opłaty

Od pozwu pobierana jest opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu.

 

7. Podpis i załączniki

Pozew o uchylenie alimentów podpisujemy, dołączamy wskazane załączniki (powołane dowody i prawomocny wyrok zasądzający alimenty) i potwierdzenie dokonania opłaty.

Pismo składamy- 1 egzemplarz do sądu (oryginały załączników), 1 odpis dla drugiej strony (kserokopie załączników). Warto mieć jeszcze jeden egzemplarz dla siebie, aby biuro podawcze zostawiło na nim potwierdzenie wpłynięcia.

Tagi
wniosek sprawy rodzinne ojcostwo pozew alimenty pozew o uchylenie alimentów rozwód wniosek o umorzenie alimentów wzór dzieci
Wszelkie prawa zastrzeżone Cashcrown.pl Sp. Z o. o.